Home » Preinscripció curs 2017-2018

Preinscripció curs 2017-2018

Calendari de Preinscripció i matrícula pel curs 2017/18

 

*Publicació de l’oferta: entre el 24 i 26 d’abril

*Presentació de les sol·licituds: del 4 al 12 de maig

*Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: 22 de maig

*Termini per presentar reclamacions : del 23 al 25 de maig

*Sorteig de desempat: entre el 23 i el 25 de maig

*Publicació de les llistes dels infants admesos: 2 de juny

*Període de matricula: del 6 al 9 de juny

  

La preinscripció i presentació de sol·licituds es tramitarà a la pròpia escola bressol entre el dia 4 i 12 de maig, amb el següent horari:

 

De dilluns a divendres:     de 9:00 a 12:00 hores

Dimarts i dijous:                de 15:00 a 17:00 hores

Documentació i barems

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert.
Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris generals i els criteris complementaris.
En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

1. DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (s'ha de presentar en tots els casos)

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena.  
  • Volant de convivència (demanar-ho a l’Ajuntament). 

 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat,  el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

 

2. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERI O ELS CRITERIS DE PRIORITAT (s'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)

 

a) Criteris generals

  • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin.

-Quan l'alumne o alumna té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts.

S'entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

S'entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

Documentació:

-El centre comprova directament aquestes circumstàncies.

  

  • Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet.

 

Barem:

 Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.

  • Quan a la instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts
  • Antiguitat d'empadronament de 2 anys dels pares, fins a l’1 de setembre: 5 punts 

 

Documentació:

-Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

-Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat  municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

-Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).

 

 

  • Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts

Documentació:

-Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

 

  • Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans. Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Documentació:

-Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.


 
  
b) Criteris complementaris

  • Si l'alumne o l'alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

 Documentació:

-Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

  • Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

 Documentació:

-Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

Localització

Localització - Escola Bressol de Cabrils